Awal ɣef tmeddurt, amecwar d tezlatin n KEDYM, mmi-s n Makuda

,

Dayen yessefraḥen aṭas mi ara nettwali icennayen-nneɣ yesεan isem, cennun d ilmeẓyen d-yettnekkaren ass-a, yal wa ad tasuta ad tt-ttak asafu yuɣen i tayeḍ akken ur ixetti-ara. Ayen nwala di tezlit-agi ur yeṭṭuqet ara s waṭas di ccna n teqbaylit, ur nettwali ara icennayen imeqranen cennun d ilmeẓyen.

Kedym yuɣal-d s tezlit tamaynut :  »yella usirem ». D tizlit yecna akked ucennay ameqran Zedak Mulud. D tizlit d-yettmeslayen ɣef yir liḥala n tmurt n Leqbayel akked d wansayen-is yettruḥun. Tizlit truḥ am wakken d adiwanni gar yilemẓi n wass-a yuysen taqbaylit akked umusnaw yeččuren d asirem, i as-ittekksen aɣbel.

L’Klip d-yeffeɣ ass-a di snesla n Yutube n Kedym deg-s ad nḥulfu d utqelleq n Kedym ɣef wansayen yettruḥun akked tutlayt yettaǧan ilsawen, d teswiεt i beddlen sumata di tmurt. Si tama niḍen amusnaw, Zedak, yekkes-as aɣbel, yettarra-yas-d asirem. Ar tagara n tezlit yenna-yas :  »skud tell-am, mazal asirem ».

Akka id leqdic deg dduklen ifassen, yal yiwen yewwi-d adɣaɣ-is ar lebni n tezlit, yal tasuta tettikki deg-s : ilmeẓyen n wass-a, ilemmusa akked imezwura n yiḍelli. D amedya n tegmat i tuḥwaǧ teqbaylit akked yidles. Ad d-naf ar ccna d Kedym s taɣect-is ḥlawen akked ucennay-nneɣ ameqran ZEDEK Mulud, ar useggem n uẓawan d gma-s Koosyl, ula d netta d acennay s tefransist, imeslayen n tezlit n umedyaz Fahim MESƐUDEN.

Asefru n tezlit  »yella usirem » :

Kedym
Steqsaɣ iman-iw
D acu i d-yeqqimen
Tutlayt n lejdud-iw
Deg-s yal agezzren

Timest tettenfufud
Ijijaḥ aɣ-d-ttawḍen
Ini-d a dda Lmulud
D acu akka i d-aɣ-yuɣen

Zedek Mouloud
Xas timest tettenfufud
Tadukli ad as-nerr afud
Ad nemyuṭṭaf ifassen
Akken ur tt-gezzren

Imi tedder ar ass-a
Mazal u mazal ad tidir
Deg wakal tenta tgersa
Amekraz ad tt-yeskerkir

Kedym
Ini-d d acu i d mazal
Di tmurt n Leqbayel
Yal wa anda yemmal
Nugi ad neddakel

Mazal nettnaɣ ɣef ulac
Nesserwa i waεdaw taḍsa
Gar-aneɣ nettemkarrac
Mazal nettnaɣ ɣef tlisa

 Zedek Mouloud
Di tudrin si zik akka
Am wass-a am uzekka
Xas ma nettdir s ccwal
S tinna ad nferru timsal

Mi nekker ad nebḍu
Dɣa din ad neddakel
Yal mi ara d-isuḍ waḍu
I tegmat ad d-nessiwel

 Kedym
Nwala ansayen ttruḥun
Wid-ak i ṭţfen tajaddit
S iḍarren yeqqel uqelmun
Ini-d ta ma d targit

Nuki-d a lheǧna-k ay ul
Nufa-d yal ci ibeddel
Ayen akk llan d azamul
Di tmurt-nneɣ yettwagdel

Zedek Mouloud
Xas ma yettwagdel
Lasel ad yeqqim d lasel
Ayen illan d tajaddit
Ad yeqqim d taqbaylit

Ilaq ad nehrez lsas
Deg ufus-nneɣ i d-qqim
Ilaq ad nesεu tissas
Gmat-neɣ ur ten-tt-deqqim 

*Imeslayen n tezlit n umedyaz Fahim Mesɛuden.

Tameddurt n Kedym

Anwa Aqbayli ur nessin ara acennay ḤMIDUC ? ad fell-as yaɛfu Rebbi. Anwa ur nesli ara i ṣṣut-is ? Anwa ur zzuznent ara tezlatin-is ?. ḤMIDUC i aɣ-yeǧǧan deg useggas n 2002. Xas yemmut mazal yeqqim-d ccna-ines. Xas yeǧǧa-aɣ, yeǧǧa-d arraw-is, i iḍefren abrid-is. Lǧedra-s tefka-d ixulaf d-yemɣin deg ugni n ccna : Karim icennun s teqbaylit d Kuseyla icennun s tefransist.

Karim d axalaf n ccna n teqbaylit. Ṣṣut-is, taɣect-is d imeslayen-is ttaken anzi ar tezlatin n baba-s. Am snat n tmeqwa n zzit. Aẓawan-ines ileqqem-it s txellalt n uẓawan atrar d-yefkan ijeǧǧigen yessedhayen tameẓẓuɣt.

Krim XEDIM s yisem-is n ucennay KEDYM, illul-d 23 yennayer 1990, di temdint n Tizi wezzu. Yedder iseggasen-is imezwura di taddart n lejdud-is ƐEṬṬUC d-yezgan di tɣiwant n Makuda. Anya n uẓawan yekcem tameẓẓuɣt-is, asmi i sell imi yettwali baba-s icennu deg uxxam. D amecṭuḥ yelmed yetturar amundul, i as-d-yeǧǧa baba-s. Yebda yessenṭaq-d inzizen n umundul kra si tezlatin yecna baba-s.

Asmi yesɛa setta (6) iseggasen tawacult-is tunag-d ar tmurt n Fransa. Qqimen zedɣen di temdint n Marsay ar ass-a. Xas akken yettidir di tmurt n Fransa gar iṛumyen, maca ur yettu yara taqbaylit-is id-yeṭṭeḍ deg yidmaren n yemma-s. Yettmeslay-itt, icennu s-yess.

Asmi d-yemrured yebda amɛebbar d ddunit. Ur d-yufi ara abrid ara t-yessufɣen. Yeddem iguǧa ɣer lɛesker di Fransa, yeqqim dinna 5 n yiseggasen. Xas akken d imgaǧi, mazal-it yeṭṭef yetturar amundul. Icennu di tmeɣriwin di temdint n Marsay akked Lpari. Yuɣal snent lɣaci belli d mmi-s n ḤMIDUC.

Asmi d-yeḥbes di lɛesker. Igzem-itt di ṛṛay-is ad yekcem deg wannar n ccna s wudem unṣib. Anda yaɛreḍ, yeɛɛawed yessekles tizlit n baba-s  « Lemḥibba-m temmut », yerna yessuli-as l-klip. S ṣṣut-is aḥlawan, yettaken anzi ar taɣect n baba-s, d uẓawan-is yettuleqqmen s wallalen n wass-a. D tizlit iɛeǧben aṭas, aladra ilmeẓyen.

Deg useggas n 2016 yemlal d umedyaz Fahim MESƐUDEN, Aṭas n yisefra i as-yexdem yecna-ten. Deg useggas n 2017, yessekles tizlit-is tamenzut, yerna-s l-klip, azwel-ines « Aɣyul yezga iɛebba » anda d-yewwet s leqseḥ ɣef yir liḥala tettidir tmurt, d wugdud yarwan lḥif. Attan tseddart si tezlit :

Ttwaliɣ-kem kullas tettruḍ
Deg yiberdan tettsuɣuḍ
Hudden-am lsas-im

ɣef tegrawla ad d-ḥekkuḍ
Mazal-ikem ur tettuḍ
Idammen n warraw-im

Mazal-ikem tkennuḍ
Tettɛebbiḍ trennuḍ
Teclex tezmert-im

Ur iɛeṭṭel ara yesseḍfer-d tizlit n tayri s l-klip, azwel-ines « Dayen », s imeslayen ḥninen, ẓiden. Anda i as-yeqqar :

Lḥebs deg-i tzedɣeḍ
Medlent tewwura-s
Ur tezmireḍ ad d-fɣeḍ
I ddiq n temḍellas
Winna akken tesneḍ
Winna akken i tḥemleḍ
Ur bɣin ad t-mlileḍ
Baɛden-kem fell-as

Aseggas n 2018, yerna yessekles tizlit niḍen s l-klip, anda d-yesseqcer leǧruḥ n isdawanen akked yir liḥala n yilmeẓyen yeɣran qqimen mebla axeddim. D wid akk d-yewwin igerdasen-nsen ur d ufan iqiḥ, ala asenned ɣer leḥyuḍ. Ur ẓrin acu ara xedmen wala anda ara ddun. Tiwwura akk medlent sdat-sen. Attan tseddart deg usefru n tezlit :

 Leqraya telha
Anda s-fkan azal
Mačči d timucuha
Mačči kan d awal
…
Nevɣa tamussni
Aɣ-tawi ar sdat
Ayen i nettmenni
D igenni n tafat
…
Neɣra armi ncab
Nuɣal ur neswi
Ayen akk n-nɛettab
Ur yesɛi amdawi

Gar isentalen ad d-naf daɣen yiwen yesseḥzanen aṭas aṭas. « Sliɣ inɣa iman-is »

Sliɣ yenɣa iman-is
Anda ur yelli yiwen
Sliɣ s lmut-is
ɣlin-iyi-d imeṭṭawen.

Si zik yerwa lḥif
Tugi ad ttbeddel fell-as
Temẓi-s yewwi-tt wasif
Yezdeɣ di temḍellas
Yal ass yettxemmim
Ur as-d-yufi ixef-is
Waḥd-es mi yeqqim
Iruḥ iɛelleq iman-is
...

‍‍KEDYM abrid-is yenǧer ar ccna s teqbaylit. Yebɣa ad d-yernu taḥjurt-is ar wannar n ccna n teqbaylit. Xas ma abrid ḥercaw, maca tabɣest yesɛa akked tayri t-yeqqen ar ccna yettwali ur yettwali ara uguren ara d-yeǧǧen ur yettaẓ ara ar ccna.

Retrouvez-nous sur notre page @Facebook et sur #Instagram ! Abonnez-vous à notre chaîne ►YouTube