Tamedyazt Katia Touat : « Aṭas i sɛant tlawin ad t-id-inint ! » (Tadiwennit)

,

Tefreḥ teqbyalit s warraw-is imedyazen, iqeddcen yal ass war asgunfu akken ad d-inin : « nella », akken as-inin i teqbaylit : « aqleɣ da ». Aṭas n yimedyazen d tmedyazin i tesɛa temnaḍt n Buzgan, am tuget n tamiwin n tmurt n Leqbayel, ad naf  yal taddart teǧǧa-d imedyazen, teǧǧa-d tigejda yeṭṭfen di lsas n tmedyazt taqbaylit. Ṭṭfen-as afus i teqbaylit, ddan yid-s alarmi d ass-a.

 Xas ini-d yal axxam yesɛa amedyaz, yal adrun yesɛa win yettsifin awal. Yal tawacult tesɛa aɛeggal icudden ar tmedyazt neɣ ar tẓuri sumata. Xas ma tuget deg-sen ur twassenen ara, xas ma ṣṣut-nsen yeqqim kan di taddart anda ttidiren, maca llan wiyaḍ ɛellan ṣṣut-nsen, asefru-nsen yekka-d nnig tallit, sslan-as yimdanen di yal amkan.

Katia TOUAT d yiwet seg-sent,  d tamedyazt n taddart n Ibekkaren, i izedɣen di taddart n Teẓrut, taɣiwant n Buzgan. Tessufeɣ-d ammud n yisefra-ines amezwaru « Ijeɣlalen n tudert » deg useggas n 2017 di teẓrigin n ACHAB. Tufrar-d yakan deg wumkan amenzu deg umyizwer d-yella di tfaska n tmedyazt taqbaylit Adrar n Fad, deg At Smaɛil, di teẓrigt -ines tis 13, deg useggas n 2015. Tenna :

Ass-a ilaq ad iyi-d-teslem
Awal-iw as-d-ḥessem
Ma ixuṣṣ kunwi ɛfut-as
Awal-iw ass-a aken-yezzem
Aṭas i d-awen-yessusem
Ass-a tewweḍ-d nnuba-s

(Ijeɣlalen n tudert, Ed. ACHAB, 2017)

Katia TOUAT d yiwet seg-sent, tura asefru tenna-t, sslan-as yimdanen di yal tiɣmert di tmurt n Leqbayel. D timezgit n tfaskiwin, yal tikelt teqqar-d aql-iyi da. Mačči ala tikelt i d tewwi amkan-is di tfaskiwin. Isem-is yufrar-d yakan di teẓrigin yezrin.  Isefra-s ččuren d sser, qqnuncen, ččuren d taqbaylit, ameslay-is yesɛa afud, lqay. Tamawalt s-wayes tegni isefra-s d tanesbaɣurt. S ṣṣut-is icebḥen yezzuzunen tameẓẓuɣt i as-yeslan, tettawi-aɣ nettinig akin i tlisa n tudert. Tura :

Ṛwiɣ aḥrured ɣef ṛebɛa
Ṛɣiɣ ɣef zday n lqedd
Iɣersiwen tezdeɣ llafɛa
Lluẓen win ara walin ibedd
Teẓẓa-yaɣ yir zerriɛa
Teqqen-aɣ s imi n lemdawed
Qelleɛ-d ay aḍar si lqaɛa
Yeḍlan ammus i usired

(Ijeɣlalen n tudert, Ed. ACHAB, 2017)

Tameddurt

Akken d tilemẓit, imawlan-is ṛuḥen zedɣen deg taddart n Teẓrut (Buzgan), dinna i d-tekker, dinna i tedder ar ass-a. Katia ur teqqim ara kan di taddart, ur tejmiɛ ara isefra-s deg wul-is. Zik i tt-tekcem tayri n tmedyazt, d tilemẓit i terfed imru akken ad d-ssenfali afrayen-is akked iḥulfan-is. Asmi tekcem ar tesdawit tettunefka-s tegnit akken ad telmed tamedyazt.

Tazarreɛt n tmedyazt yemɣin deg wul-is teswa-tt s tmussni, tessegma-tt tennerna. Di Tizi Wezzu, deg uxxam n yidles n dda Lmulud at-Mɛemmer tekcem tjarred iman-is, telmed tiɣessa n tmedyazt. Dayen i as-yernan afud akken ad tessefruri afrayen-is s leḥdaqa akked rrẓana. Tessen-as i tmedyazt, isefra-s tesni-ten am yizurar, yal taɛeqquct deg-s d ameslay, yal asefru deg-s yesɛa anamek, yuklal tazrawt, yesra anadi.

Yal asefru ad naf deg-s myekcamen imeslayen iqburen akked watraren. Ẓḍan s yiwen n uḥulfu, tcudditen yiwen n talɣa. Tetturar s tmeɣrut, am ccir deg wannar. Tura :  

A wid icuban ɣur-i
Neɣli di temda ur neẓri
Nettɛic am wid yemmuten
Nemmut nedder i wumi
Nedder nemmut ayen ɛni
Neqqur am yijeɣlalen
Xas akka nella, ur nelli
Ulac-ik, ulac-iyi
Ulac-aɣ, ulac-iken
Nemmut aɣ-yeṛḥem Rebbi
Ɣezzen-aɣ aẓekka ur nebni
Meḍlen-aɣ d imuduren

(Ijeɣlalen n tudert, Ed. ACHAB, 2017)

Tadiwannit

Anta i d Katia ?

Katia d yiwet i iḥemmlen tira, tamedyezt, taẓuri d wayen akk icebḥen.

Ayen i tettaruḍ ?

Ttaruɣ acku ḥemmleɣ ad aruɣ, ḥemmleɣ ccbaḥa n tira. Zik asmi meẓẓiyeɣ mi ara ɣreɣ tamedyezt, keččmeɣ ar umaḍal-nniḍen, ttḥulfuɣ i uḥulfu ẓiden, am wasmi ɣriɣ adlis n yisefra n Lewnis At Mangellat i ixulfen aṭas ɣef tmesliwt i tezlatin-is, neɣ adlis yura dda Lmulud ɣef ccix Muḥend u Lḥusin, neɣ tamedyezt n Charles Baudelaire, Paul Verlaine, La Fontaine… Din i yi-jebden yisekkilen ɣer lebḥer-agi wessiɛen.

Ɣef waya i ddmeɣ imru, ttaruɣ ula d nekk. Ḥemmleɣ asnufu. Ttaddameɣ-d tugniwin si tudert n yal ass, d wayen i d-yexleq wallaɣ d asugen, sezdayeɣ-ten s wawalen n teqbaylit i d-ṭṭḍeɣ ɣer yemma, ttcebbiḥeɣ-ten s tmeɣruyin yemṣadan d wurar yis-sen (awalen-nni) akken mwatan. Yis-sen, sɛeddayeɣ tiktiwin d yixemmimen i yi-iceɣben, neɣ i bɣiɣ ad d-iniɣ.

D acu-tt tmeṭṭut yettarun ar ɣur-m, aladɣa tameṭṭut taqbaylit ?

Nekk ɣur-i tameṭṭut yettarun, d tameṭṭut i d-yeqqaren « lliɣ », i d-yeqqaren amek tella, d wamek llant tid d wid icuban ɣur-s. Tameṭṭut tettekki di tmetti, ilaq ad nissin tamuɣli-s. Aṭas i sɛant tlawin ad t-id-inint, tira d abrid i wakken ad d-ssufɣent iḥulfan-nsent d yixemmimen-nsent. Ma urant, yella wacu ara ɣren yemdanen, yella wacu ara lemden. Nnan zik limer ad d-tessufeɣ tmeṭṭut ayen teẓra d wayen tejmeɛ, ad tenger ddunit.

Nekk ad d-iniɣ anef ad d-tessufeɣ, tenger ma tebɣa ad tenger. Ẓriɣ deg wayen tejmeɛ tella tidet, si zik tidet qerriḥet, meɛna xas qerriḥet d nettat ara d-yawin tiẓidanin i tsutiwin i d-iteddun, xas ass-agi ad tcewwel wid ara as-yeslen, azekka d nettat ara ibeddlen taswiɛt ar wayen yelhan.

Tameṭṭut taqbaylit yettarun, deg wayagi akk, am nettat am tilawin n umaḍal merra, xas ma zwarent-tt s annar-agi, ula d nettat tusa-d tallit i deg teddem imru, tura akken i uran yirgazen iqbayliyen. Ad d-neddem kan d amedya, Faḍma At Menṣur i yebdan tira deg yiseggasen n 1940, deg yiwet n tallit deg i yura Belɛid At Ɛli, xas ma yiwen s tefransist wayeḍ s teqbaylit.

Aɣanib n tmedyazt-inem yemgarad aṭas akked tinna i nettaf ar waṭas imedyazen. D acu d lbaḍna n waya ?

Aɣanib yettnerni akked unerni n tmusni n umdan deg unnar-agi. Mi ara iḍil yiwen ɣer wayen uran wiyaḍ, ama di tsekla-nneɣ, ama di tsekliwin tiberraniyin, ad yeɛreḍ ula d netta ad icabi ɣur-sen, neɣ ad d-yesnulfu s uswir yufraren aɣanib-is i yiman-is.

Tikwal ahat amedyaz  ad iɣil mačči d netta i yextaren aɣanib s wayes i yettaru, ahat ad iɣil d iḥulfan-is, mi ara yili usefru yemmed daxel-is, yettɣimi-yas-d kan ad t-yaru, allaɣ-is ad isenni awalen bla lemcawra-s, armi tikwal mi ara iɣer ayen yura, ad yewhem, ur yettamen ara d netta i t-yuran.

Akken i asen-yerra winna isserqaḍen (sculpteur) mi t-seqsan amek i d-yenǧer tameṭṭut seg uẓru, yenna-yasen walaɣ-tt tella yakan, sufɣeɣ-tt-id kan. Akken ula d aɣanib n umedyaz, armi yettwanǧer deg wallaɣ-is, i t-id-yura ufus-is. Meɛna ur yettwanǧer ara kan akka deg ullaɣ-is limer ulac timusniwin-nni i d-yugem sya u sya.

Akka ula d nekk, bdiɣ ttaruɣ s yiɣunab-nni n zik n teqbaylit am win n Si Muḥend u Mḥend d yimedyazen iklasikiyen-nniḍen, uɣaleɣ ttleqqimeɣ-as-d, snernayeɣ-t, tteɛraḍeɣ yal tikkelt ad d-awiɣ amaynut.

Ula d timenna, amek d ssawaleḍ isefra-inem, yella aṭas n umgarad. D acu n sser n waya ?

Wissen acu-t sser n waya, ẓriɣ kan mi ara d-siwleɣ asefru, am win yettẓallan, seɛɛuɣ lxucuɛ akken i qqaren, mi ara t-id-ɣɣareɣ, keččmeɣ ar daxel-is, ttettuɣ ayen i yi-d-yezzin, ɣɣareɣ-t-id seg wul-iw, ttḥulfuɣ-as. Rnu ɣer waya aṭas i yi-d-yeqqaren ḥnin ṣṣut-inem, yettḥaza wid i as-isellen, ahat d anect-agi akk !

Tagara-yagi aṭas n tullas / d tlawin i yettarun. I kemm ur txemmemeḍ ara ad taruḍ ungal ?

D tidet, d ayen yessefraḥen imi tagara-ya ṭṭuqtent-d tlawin i yettarun, aṭas i d-yuran ungalen, yerna gerrzen. Ula d nekk tekcem-iyi-d tikti n ungal, meɛna mačči ɛeddi kan, ungal yuḥwaj lweqt, yuḥwaj lebɣi. Ilaq daɣen ad yeww qbel deg allaɣ n umdan, syin akkin ad as-iruḥ s leɛqel.

Tikwal daɣen mačči d tira i yuɛren, awi-d ma ad yesɛu azal wayen ara d-tiniḍ. Azal ittekk-d si tɣuriwin, si tmusniwin i d-njemmeɛ sya u sya, seg tirmit n tudert-nneɣ d tudert n wiyaḍ. Mi yesɛa yiwen akk isufar-agi i as-ilaqen, mi wwant tektiwin deg allaɣ-is, ad as-yekker i tira n wungal. Ilaq ur nettaru ara kan akken ad naru.

Nekk, taswiɛt-a, gar lḥewj n lweqt akked lebɣi d ujmaɛ n yisufar iwulmen. Sarameɣ yiwwas ayen yellan deg wallaɣ ad d-yeffeɣ ar tilawt.

Iban kan akka d tinna yessewjaden amaynut ?

Tura akka s lɛejlan ulac d acu iheggan, meɛna llan yisenfaṛen i wumi ruḥeɣ s ttawil, ad d-yas lweqt i deg ara d-mmeslayeɣ fell-asen.

Ahat yella wacu tebɣiḍ ad t-id-ternuḍ?

Ad sirmeɣ aseggas ameggaz i kunwi, i yimeɣriyen, sarameɣ aseggas i d-iteddun ad yif win ara yekfun di kullec.

Sin n yisefra

Yir leḥbab

Lxiḍ i d-cuddeɣ
Wayeḍ ad yeqres
Lḥiḍ i huddeɣ
Wayeḍ ad d-ires        
Leḥbab ḥudreɣ
Ḥemmleɣ, ḥuddeɣ
Yid-sen tekḥes
Win kan jerrbeɣ
Yeddem, yeḥweṣ
Ad tt-yeǧǧ teḥres
Nudaɣ-k !, yiwen usefru-ines yecna ucennay Idris BELƐEBBAS (IDRIS BELABBAS)
 
Ḥewwseɣ, nudeɣ
Nudaɣ, lḥiɣ    
Anda wwḍeɣ
Ad steqsiɣ
Ur k-id-mmugreɣ
Ur k-id-ufiɣ !
 
Nudaɣ amḍiq
Nudaɣ amkan
Nudaɣ aḥriq
Nudaɣ ussan
Ur ufiɣ rriq
I k-icuban
 
A k-ttnadiɣ
Гef wudmawen
Ur k-id-ufiɣ
Deg wulawen
Ziɣ ɣas lliɣ
Keččini wissen !
 
Wis ma telliḍ
Neɣ kečč d ulac !
Deg wul-iw tezgiḍ
Yis-k i iεac
Ass-d aɣ-tawiḍ
Zwir-d arrac
 
Zwir-d tatut
Skud cfiɣ
Zwir-d lmut
Skud lliɣ
Tayri, tafsut
Yid-k i tent-bɣiɣ.
 
Bɣiɣ-k, bɣiɣ-k
Armi i k-ḥemmleɣ
Rjiɣ-k, rjiɣ-k
Dayen uyseɣ
Urgaɣ ufiɣ-k
Wis ma ad teffeɣ !
Urgaɣ ufiɣ-k
Wis ma ad k-afeɣ !
Katia Touat
Retrouvez-nous sur notre page @Facebook et sur #Instagram ! Abonnez-vous à notre chaîne ►YouTube