Taγuri n wungal « Tameddit n wass » n Zouhra Lagha (s γur Larbi Yahioun)

,

1- Asenked n wungal

Ungal “Tameddit n wass” d ungal amezwaru i tura Laɣa Zuhra. Yeffeɣ-d γer tezrigin Imru (Tizi-Wezzu) deg useggas n 2020. Yevḍa γef 18 yixfawen deg teγzi n 128 n yisevtaren. Deg ungal-a, tules-d tudert n Saɛid gar tmurt d yinig, d tudert n Yiqvayliyen n deg yiseggasen 1920 d asawen.      

2- Asenked n tmarut

Laɣa Zuhra tlul ass n 19/06/1987 deg  Yiɛeẓẓugen di taddart n Yibḍac, taɣiwant n Tmizar yeṭṭafaren lɛerc n At Jennad. Tesɛa agerdas n Master deg tutlayt d yidles amaziɣ i d-tuwi deg tesdawit  Mulud At Mɛemmer. Tella d taselmadt deg uγervaz unnig n Buzerriɛa akked uγervaz alemmas Ḥellic Ḥusin deg Tizi-Wezzu.

3- Taqsiṭ d yisental n wungal

Taqsiṭ tezzi γef Saɛid, awadem agejdan n wungal. D netta i d-yettalsen tudert-is segmi i d-yuγal seg yinig. Akken d ilemẓi, niqal xeṭṭven-as taqcict i iḥemmel “Yamina”, yessarem ad yeg axxam u ad ikemmel tudert-is yid-s akked yemma-s. Maca aḍeggal-is iveddel-it s urgaz-nniḍen i yesɛan cci. Annect-a ijreḥ-it aṭas, ur yesvir ara i tyita i t-iḥuzan dγa yefra-tt d rray-is ad yuγal γer Fransa, acku ma yeqqim deg tmurt, yeḥsa ad yawi tamgerḍt.

… Amek ara waliγ Yamina i ḥemmleγ, urǧiγ acḥal n lesnin, yuwi-tt wayeḍ? … neγ tacmat-nni n vava-s yeččan nnif-is, iveddlen argaz s udrim. Lukan ad qqimeγ di tmurt, ḥala lmut ara t-nγeγ. Ad ruḥeγ axir ur t-ttwaliγ ara gar wallen-iw. Tif lγerva, wala ad d-ggriγ di lḥevs. Sv. 35

S taγect n Saɛid, tamarut teglem-d aḥulfu n uγriv ara yeǧǧen taddart-is d wayen akk ɛzizen fell-as akken ad yaγ avrid n yinig. 

Tedduγ ttruγ am uqrur-nni amecṭuḥ teǧǧa yemma-s, yejreḥ yiẓri-s seg yimeṭṭi… tedduγ am umesluv. Uwiγ avrid ḥedd ur t-issin, lǧerra deg-s ulac tuγalin, ay aḍar terja tikli. Ǧǧiγ-kem di lehna a tamurt d yemma taɛzizt d tzemmurt. Sv. 37.

Leḥzen d wurrif iḥuza ula d yemma-s ara yevḍun d tasa-s. Mačči d ayen isehlen fell-as. Tedda yid-s ar tewwurt, teṭṭef-as afus tettru.

... Refdeγ tabalizt-iw, deg umnar n tewwurt, teṭṭef-iyi-d deg ufus, tenna-yi-d: “Ɛahed-iyi a mmi, ad d-tuγaleḍ, ma tkellex-ak Fransa!” … Tserreḥ i wallen-is d leḥmali, tedda-d yid-i, tleḥḥu tettru armi ffγeγ taddart. Uwiγ ul-iw deg yidikel-iw, ur vγiγ ara ad nneqlaveγ, ẓriγ mazal-itt teṭṭafar-iyi-d s tmuγli. Sv. 37

Saɛid am yiminigen akk yettidiren di lγerva, xas yufa levγi-s dinna, maca ul-is ur t-ihenna ara. Yezga yettraju ma ad t-id-taweḍ kra n tevrat ara as-d-ifken isallen γef taddart-is, ladγa γef yemma-s tawḥidt i yeǧǧa deg tmurt. Yuḍen aγvel-is. Yezga yesteqsay amek tella, d wamek i as-gan wussan:

Tameddit n wass, di temdint n Lkurs, di Fransa, rrif n Lpuṛ, d tama n levḥer, di tazwara n bujamber n useggas n 1933, nniɣ-as  “ Ass-a ad lḥuɣ cwiṭ, ad walint wallen-iw, ad yennefsusi lxaṭer-iw yemɣumbasen acḥal aya.”…

Ul-iw irkev-it lxiq, yeɛmer s wurfan. Tura ɛeddan ugar n xemsa n yiseggasen daɣen, ur ẓriɣ tamurt. Ahat qriv aseggas tura, ma ur iɛedda ara, ur d-ṭṭifeɣ tavrat sɣur Muḥend-Akli, yis-s kan i selleɣ lexvar n tmurt d yemma taɛzizt. Ahat ula d netta yettu-yi, yedha d yiman-is. Ɣur-s lḥeqq, mačči am nekk i tkellex Fransa, fell-as ad nxeddem am ṣṣveḥ am tmeddit, lxedma n ukeṛfi. Akka i truḥ temẓi-nneɣ, gar yifassen-nneɣ ur tt-nwala. 

Ihhh, yemmekta-d wul-iw tamurt, d wayen akk iɛeddan fell-aɣ. Neɣ xas tameɣvunt-nni n yemma ǧǧiɣ weḥd-s acḥal aya, amnedra amek tella ! Wissen ma tečča alqim, neɣ tensa mebla imensi! Sv.68-69.

D ayen i yuggad i yeḍran. Saɛid yeṭṭef tavrat i as-yura umeddakel-is Muḥend Akli, anda i as-yessaweḍ yir isalli n tmettant n yemma-s. Yettru almi yejreḥ yiẓri-s imi ala nettat i as-d-yeqqimen d rriḥa n yimawlan-is, truḥ tkemmel ula d nettat. Dinna i yeggul ur mazal ad d-yezzi γer tmurt. 

…Tamurt dayen, adieu! Acu ara xedmeγ din? Ad qqimeγ di lɣerva, ad rkun yiγsan-iw da, ad mteγ d aγriv. Akka i yura deg unyir-iw. Sv. 73.

Saɛid ikemmel tudert-is di Fransa. Ugar n 50 yiseggasen γef yiwen uvrid. Iruḥ d ilemẓi, yufa-d iman-is d amγar yeffel i tizi n 70 d aseggas. Akka i d lγerva. Tazmert-is tevda txetti, almi ur yezmir ara i tikli s waṭas. Dγa yeṭṭzf-d avrid n tuγalin, innejmaɛ-d γer taddart-is ad ikemmel dinna ussan i as-d-yeqqimen deg wakal n yimawlan-is. Dγa yefreḥ aṭas imi d-yufa ameddakel-is n temẓi Muḥend Akli, ukkud ara yetwennes. Qqimen akken, yal wa yettales-d ayen i iɛeddan fell-as. 

…Ɛaceɣ ugar  n 50 n ssna di Fransa, yiwen n wass ur ḥusseɣ s wayen ttḥussuɣ di taddart-iw ; ul-iw yuɣal-d d aleqqaq, mačči d winna ibnedqen di lɣerva. Lukan d temẓi i d-izewwiren ɣef tewser yili d awezɣi ad ǧǧeɣ tamurt ; maca akken yeqqar urumi “ c’est trop tard ”. Ula i d-texdem nddama n taggara. Ndekwaleɣ-d tameddit n wass, tferfer-iyi temẓi. Sv.128

4- Isental-nniḍen

Xas ungal yezzi γef teqsiṭ n yinig n Saɛid d tudert-is deg lγerva almi d tuγalin-is γer taddart. Maca, tamarut tessekcem-d isental-nniḍen, icudden γer tudert d tmetti taqvaylit n zik: 

4.1- Zzwaǧ n zik

Deg wungal-a, massa Zuhra tefka-d tamuγli γef lɛeqliya d ttexmam n twacult deg tmetti taqvaylit n zik ɣef wayen yerzan tamsalt n tisulya, anda i d-tesken dakken zwaǧ yettili-d tikwal s tmara, ladγa mi ara d-iḥettem uvavat i mmi-s taqcict ara yaγ xas mačči d tinna i yefren wul-is. Aya-gi ivan-d deg teqsiḍt n Muḥend-Akli, ameddakkel n Saɛid, imi imawlan-is kkan-d nnig levɣi-s, uɣen-as-d Taseɛdit, i yellan d taǧǧalt yerna tegla-d s urviv (mmi-s Ceɛvan).  

D imawlan-iw i tt-ixedmen, d nutni i yi-yextaren, kkan-d nnig levγi-w. Rγiγ, ur ufiγ i wumi ara iniγ, ḥala uḍan ttɛawazeγ i yitran, d nutni i d irfiqen deg wuḍan n ccetwa γezzifen… baba yextar-iyi yelli-s n yelli-s n xali-s Taseɛdit. D taǧǧalt, yerna tesɛa mmi-s, tugar-iyi s kra n lesnin. Ass-nni i tevda lmeḥna. Ur yi-icawer ara ula d aciwer…” sv. 22

4.2- Azal n uqcic deg twacult

Timetti taqvaylit n zik d tin i yefkan azal ugar i uqcic wala i teqcict. Irgazen ttḥebbiren ad d-sɛun aqcic s wayes ara refden iqerra-nsen di tejmaɛt. Daymi ula d tameṭṭut tettaggad limer ur d-tettaǧǧa ara argaz ara as-yilin d afus i vava-s, ma ulac ad yeγli wazal-is deg twacult neγ ahat izmer ad d-tennevru akkya. Taluft-a d tin i yeḍran d Tseɛdit, imi yuγ lḥal tesɛa yakan taqcict, asmi terfed tikkelt-nniḍen, tessarem d aqcic ara yernun γur-s akken ad tessefreḥ argaz-is d yimγaren-is, ar taggara yeffeγ-d d taqcict. Tettru aṭas γef zzher-is ur tt-nvudd ara s uqcic ara yeǧǧen argaz-is ad tt-iḥemmel, imi teẓra yuγ-itt sennig levγi-s. 

Taseɛdit tserreḥ i yiẓri-s, yeɣleb lehwa n nnisan, tebɣa ad as-d-tesɛu aqcic i Muḥend-Akli, adyefreḥ, ahat ad tbeddel teswiɛt gar-asen, ad yuɣal ad tt-iḥemmel. Maca zzher n umeɣbun deg uceqquf i iteddu. Ma yerbeḥ ubujil, ulac win ara i irun, lhem n Taseɛdit mačči n yiḍelli nneɣ n wass-a, d imezgi, urǧin i d-tecriq fell-as, tmeɣbunt-iw ! Lhem ur d-nnusi d abrid ur d-yufi.    

__ Ayen tetteruḍ, a yelli ? Tagi d tikci n Sidi Rebbi ṣebḥanu. Ncalleh ur ifat sseɛd… 

__ Ahya yemma Malḥa ! Bɣiɣ ad ken-id-sferḥeɣ. Ẓriɣ tebɣam ad yeɛmer umur n mmi-tewn, ad yesɛu aqcic. S wayes ad t-id beddren di tejmayɛit… 

Allen-is serrḥent d tiregwa, tenehheq deg yimeṭṭawen. Tegguma ad tt-snexfet.(sv.60)

4.3- Ansayen d teflas n zik

Tameskart n wungal tejva γef wansayen n zik. D ansayen i d-mazal ar ass-a, maca tefka-asen rruḥ ilmend n tallit-nni. Win ara yeγren ungal-a ad iḥulfu s tiẓeḍt n yimir-nni. Ladγa tallit n ulqaḍ n uzemmur (sv.44), neγ ansay n tmecreḍt (lewziɛa) i d-tessegza amek i tt-xeddmen seg uverraḥ alma d afraq n uksum. (Sv.38-39)

Msefhamen lɛeqqal d yimɣaren n taddart-nneɣ, “Taddart Ufella”, am leɛwayed iɛeddan, akken ad nexdem lewziɛa. Timcreḍt n yiweǧǧiben, tettili di tewwura n useggas. Yal ḥertadem, at taddart ttaɣen tayuga n yizgaren, xeddmen timecreḍt. Qqaren ad nweǧǧeb, ad nsizzel idammen, ad tili lɣella, ad ṭṭuqten waman, ad nqareɛ lebla. Tettili di tuget deg waggur n tuber imir-nni i d-tettes. Ur nveddu ara tayerza, ur tteffɣent ara tyugiwin…Alma nexdem lewziɛa. (Sv.38)

5- Tutlayt d uγaniv

Tutlayt n wungal d taqvaylit n yal ass. Teshel i tegzi. Maca tecveḥ d ayen kan. Tseqdec kra n wawalen d iqvuren i d-teḥya seg tjaddit. Ma d tasiwelt tecveḥ ugar. Imeγri ad yekcem deg wul n teqsiḍt, ad iḥulfu s lferḥ d lqerḥ n yiwudam. Amzun yella yid-sen. Ayen i as-yernan ccvaḥa d asemres n kra n yinzan : (sv. 44-46-100) d uglam n yiwudam Faḍma d Baya. (sv. 21-115).

Tira n Laɣa Zuhra tmal γer tira n Mezdad (iḍ d wass), ma d asentel agejdan yesmektay-d Racid Ɛellic i d-yuwin γef yinig n Ɛmer deg wungal Faffa. Imeγri i yeγran ungalen-a, ad iḥulfu s cwiṭ n wasaγ i ten-icerken, xas mgaraden daxel. 

6- Taggrayt

Γer taggara, ad d-nini dakken ungal “Tameddit n wass” d ungal i d-yefkan ttvut γef tezmert d ccvaḥa taseklant n teqvaylit. Seg yinig n Saɛid seg taddart γer temdint n Corse ar tuγalin n Lwennes, d Uceɛvan i tenγa lgirra n 1945 d wuzzu n tasa n tyemmat… imeγri ad ynig, ad icax gar yisevtar i d-yettalsen taqsiḍt n yal awadem n wungal. Laγa Zuhra tessevgen-d dakken imal n wungal n teqvaylit d win yessefraḥen, amarezg n win ara t-iɣren. 

Retrouvez-nous sur notre page @Facebook et sur #Instagram ! Abonnez-vous à notre chaîne ►YouTube